Tamatama (タマタマ Tamatama) là Pokémon song hệ Cỏ/Siêu linh được giới thiệu trong Thế hệ 1. Tamatama tiến hóa thành Nassy khi tiếp xúc với Đá cỏ.

Ở vùng Alola, Tamatama tiến hóa thành Nassy hình thái Alola khi tiếp xúc với Đá cỏ.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.