FANDOM


Symboler (シンボラー Shinborā) là Pokémon song hệ Siêu linh/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 5. Symboler không tiến hóa thành Pokémon nào và cũng không là dạng tiến hóa của Pokémon nào.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.