FANDOM


Sunnygo (サニーゴ Sanīgo) là Pokémon song hệ Nước/Đá được giới thiệu trong Thế hệ 2. Sunnygo không tiến hóa thành Pokémon nào và cũng không là dạng tiến hóa của Pokémon nào.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.