FANDOM


Starmie (スターミー Sutāmī) là Pokémon song hệ Nước/Siêu năng được giới thiệu trong Thế hệ 1. Starmie là dạng tiến hóa của Hitodeman.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.