FANDOM


Spear (スピアー Supiā) là Pokémon song hệ Côn trùng/Độc được giới thiệu trong Thế hệ 1. Spear là dạng tiến hóa của Cocoon.

Nó có thể tiến hóa Mega thành Mega Spear (メガスピアー Mega Supiā) khi kích hoạt Speanite.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.