FANDOM


Sonans (ソーナンス Sōnansu) là Pokémon thuần hệ Siêu linh được giới thiệu trong Thế hệ 2. Sonans là dạng tiến hóa của Sohnano.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.