FANDOM


Solrock (ソルロック Sorurokku) là Pokémon song hệ Đá/Siêu năng được giới thiệu trong Thế hệ 3. Solrock không tiến hóa thành Pokémon nào và cũng không là dạng tiến hóa của Pokémon nào.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.