FANDOM


Sohnano (ソーナノ Sōnano) là Pokémon thuần hệ Siêu linh được giới thiệu trong Thế hệ 3. Sohnano tiến hóa thành Sonans ở cấp độ 15.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.