FANDOM


Sleeper (スリーパー Surīpā) là Pokémon thuần hệ Siêu năng được giới thiệu trong Thế hệ 1. Sleeper là dạng tiến hóa của Sleepe

Hình dáng