FANDOM


Sleeper (スリーパー Surīpā) là Pokémon thuần hệ Siêu linh được giới thiệu trong Thế hệ 1. Sleeper là dạng tiến hóa của Sleepe

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.