FANDOM


Sleepe (スリープ Surīpu) là Pokémon thuần hệ Siêu linh được giới thiệu trong Thế hệ 1. Sleepe tiến hóa thành Sleeper ở cấp độ 26.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.