FANDOM


Skutank (スカタンク Sukatanku) là Pokémon song hệ Độc/Bóng tối được giới thiệu trong Thế hệ 4. Skutank là dạng tiến hóa của Skunpuu.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.