FANDOM


Skunpuu (スカンプー Sukanpū) là Pokémon song hệ Độc/Bóng tối được giới thiệu trong Thế hệ 4. Nó tiến hóa thành Skutank ở cấp độ 34.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.