FANDOM


Sirnight (サーナイト Sānaito) là Pokémon song hệ Siêu năng/Tiên được giới thiệu trong Thế hệ 3. Sirnight là một trong những dạng tiến hóa của Kirlia.

Nó có thể tiến hóa Mega thành Mega Sirnight (メガサーナイト Mega Sānaito) khi kích hoạt Sirnightnite.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.