FANDOM


Sihorn (サイホーン Saihōn) là Pokémon song hệ Đất/Đá được giới thiệu trong Thế hệ 1. Nó tiến hóa thành Sidon ở cấp độ 42 và sau đó tiến hóa thành Dosidon sau khi trao đổi nếu giữ Miếng bảo vệ.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.