FANDOM


Sidon (サイドン Saidon) là Pokémon song hệ Đất/Đá được giới thiệu trong Thế hệ 1. Sidon là dạng tiến hóa của Sihorn và tiến hóa thành Dosidon sau khi trao đổi nếu giữ Miếng bảo vệ.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.