FANDOM


Showers (シャワーズ Shawāzu) là Pokémon thuần hệ Nước được giới thiệu trong Thế hệ 1. Showers là một trong những dạng tiến hóa của Eevui.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.