Shizariga (シザリガー Shizarigā) là Pokémon song hệ Nước/Bóng tối được giới thiệu trong Thế hệ 3. Shizariga là dạng tiến hóa của Corphish.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.