FANDOM


Shellder (シェルダー Sherudā) là Pokémon thuần hệ Nước được giới thiệu trong Thế hệ 1. Shellder tiến hóa thành Parshen khi tiếp xúc với Đá nước.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.