Shaymin (シェイミ Sheimi)Pokémon huyền ảo thuần hệ Cỏ được giới thiệu trong Thế hệ 4.

Khi chuyển từ Land Forme sang Sky Forme, hệ của nó chuyển thành song hệ Cỏ/Bay.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.