FANDOM


Seadra (シードラ Shīdora) là Pokémon thuần hệ Nước được giới thiệu trong Thế hệ 1. Seadra là dạng tiến hóa của Tattu và tiến hóa thành Kingdra sau khi trao đổi nếu giữ Vảy rồng.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.