FANDOM


Scorupi (スコルピ Sukorupi) là Pokémon song hệ Độc/Côn trùng được giới thiệu trong Thế hệ 4. Scorupi tiến hóa thành Dorapion ở cấp độ 40.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.