FANDOM


Sarunori (サルノリ (Sarunori)), còn được biết đên với tên tiếng Anh là Grookey là một Pokémon hệ Cỏ được giới thiệu trong thế hệ 8, thế hệ hiện tại của Pokémon.

Sarunori tiến hóa thành Bachinkey bắt đầu từ cấp 16, tiến hóa thành Gorirander bắt đầu từ cấp 35.

Cùng với HibannyMesson, đây là Pokémon thế hệ VIII đầu tiên được tiết lộ ra công chúng vào ngày 27 tháng 2 năm 2019, là một trong 3 Pokémon khởi đầu tại vùng Galar.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.