FANDOM


Sandpan (サンドパン Sandopan) là Pokémon thuần hệ Đất được giới thiệu trong Thế hệ 1. Sandpan là dạng tiến hóa của Sand.

Sandpan hình thái Alola (アローラサンドパン Arōra Sandopan) là một hình thái địa phương song hệ Băng/Thép của Sandpan ở vùng Alola được giới thiệu trong Thế hệ 7. Nó là dạng tiến hóa của Sand hình thái Alola.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.