FANDOM


Sand (サンド Sando) là Pokémon thuần hệ Đất được giới thiệu trong Thế hệ 1. Nó tiến hóa thành Sandpan ở cấp độ 22.

Sand hình thái Alola (アローラサンド Arōra Sando) là một hình thái địa phương song hệ Băng/Thép của Sand ở vùng Alola được giới thiệu trong Thế hệ 7. Nó tiến hóa thành Sandpan hình thái Alola khi tiếp xúc với Ice Stone.

Hình dáng