FANDOM


Sanagiras (サナギラス Sanagirasu) là Pokémon song hệ Đá/Đất được giới thiệu trong Thế hệ 2. Sanagiras là dạng tiến hóa của Yogiras và tiến hóa thành Bangirasu ở cấp độ 55.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.