FANDOM


Samehader (サメハダー Samehadā) là Pokémon song hệ Nước/Bóng tối được giới thiệu trong Thế hệ 3. Samehader là dạng tiến hóa của Kibanha.

Nó có thể tiến hóa Mega thành Mega Samehader (メガサメハダー Mega Samehadā) khi kích hoạt Samehadenite.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.