FANDOM


Samayouru (サマヨール Samayōru) là Pokémon thuần hệ Ma được giới thiệu trong Thế hệ 3. Samayouru là dạng tiến hóa của Yomawaru và tiến hóa thành Yonoir sau khi trao đổi nếu giữ Vải Linh giới.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.