FANDOM


Sabonea (サボネア Sabonea) là Pokémon thuần hệ Cỏ được giới thiệu trong Thế hệ 3. Nó tiến hóa thành Noctus ở cấp độ 32.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.