FANDOM


Ruriri (ルリリ Ruriri) là Pokémon song hệ Nước/Tiên được giới thiệu trong Thế hệ 3. Nó tiến hóa thành Maril với Độ thân thiết ở mức cao và sau đó tiến hóa thành Marilli ở cấp độ 18.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.