FANDOM


Runpappa (ルンパッパ Runpappa) là Pokémon song hệ Nước/Cỏ được giới thiệu trong Thế hệ 3. Runpappa là dạng tiến hóa của Hasubrero.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.