FANDOM


Ruffresia (ラフレシア Rafureshia) là Pokémon song hệ Cỏ/Độc được giới thiệu trong Thế hệ 1. Ruffresia là một trong những dạng tiến hóa của Kusaihana.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.