Rougela (ルージュラ Rūjura) là Pokémon song hệ Băng/Siêu linh được giới thiệu trong Thế hệ 1. Rougela là dạng tiến hóa của Muchul.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.