FANDOM


Rotom (ロトム Rotomu) là Pokémon song hệ Điện/Ma được giới thiệu trong Thế hệ 4. Rotom không tiến hóa thành Pokémon nào và cũng không là dạng tiến hóa của Pokémon nào.

Rotom Nhiệt (ヒートロトム Hīto Rotomu) mang song hệ Điện/Lửa. Rotom Tẩy Rửa (ウォッシュロトム U~osshu Rotomu) mang song hệ Điện/Nước. Rotom Sương Giá (フロストロトム Furosuto Rotomu) mang song hệ Điện/Băng. Rotom Lượn Xoay (スピンロトム Supin Rotomu) mang song hệ Điện/Bay. Rotom Cắt (カットロトム Katto Rotomu) mang song hệ Điện/Cỏ.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.