FANDOM


Roserade (ロズレイド Rozureido) là Pokémon song hệ Cỏ/Độc được giới thiệu trong Thế hệ 4. Roserade là dạng tiến hóa của Roselia.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.