FANDOM


Roselia (ロゼリア Rozeria) là Pokémon song hệ Cỏ/Độc được giới thiệu trong Thế hệ 3. Roselia là dạng tiến hóa của Budew và tiến hóa thành Roserade khi tiếp xúc với Đá ánh sáng.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.