FANDOM


Rokon (ロコン Rokon) là Pokémon thuần hệ Lửa được giới thiệu trong Thế hệ 1. Nó tiến hóa thành Kyukon khi tiếp xúc với Đá lửa.

Rokon hình thái Alola (アローラロコン Arōra Rokon) là một hình thái địa phương thuần hệ Băng của Rokon ở vùng Alola được giới thiệu trong Thế hệ 7. Nó tiến hóa thành Kyukon hình thái Alola khi tiếp xúc với Ice Stone.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.