FANDOM


Ringuma (リングマ Ringuma) là Pokémon thuần hệ Thường được giới thiệu trong Thế hệ 2. Ringuma là dạng tiến hóa của Himeguma.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.