FANDOM


Regirock (レジロック Rejirokku)Pokémon huyền thoại thuần hệ Đá được giới thiệu trong Thế hệ 3.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.