FANDOM


Regigigas (レジギガス Rejigigasu)Pokémon huyền thoại thuần hệ Thường được giới thiệu trong Thế hệ 4.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.