FANDOM


Rediba (レディバ Rediba) là Pokémon song hệ Côn trùng/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 2. Rediba tiến hóa thành Redian ở cấp độ 18.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.