FANDOM


Redian (レディアン Redian) là Pokémon song hệ Côn trùng/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 2. Redian là dạng tiến hóa của Rediba.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.