FANDOM


Ratta (ラッタ Ratta) là Pokémon thuần hệ Thường được giới thiệu trong Thế hệ 1. Ratta là dạng tiến hóa của Koratta.

Ratta hình thái Alola (アローララッタ Arōra Ratta) là một hình thái địa phương song hệ Bóng tối/Thường của Ratta ở vùng Alola được giới thiệu trong Thế hệ 7. Nó là dạng tiến hóa của Koratta hình thái Alola.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.