FANDOM


Rarecoil (レアコイル Reakoiru) là Pokémon song hệ Điện/Thép được giới thiệu trong Thế hệ 1. Rarecoil là dạng tiến hóa của Coil và tiến hóa thành Jibacoil trong một từ trường đặc biệt.

Hình dáng