FANDOM


Rarecoil (レアコイル Reakoiru) là Pokémon song hệ Điện/Thép được giới thiệu trong Thế hệ 1. Rarecoil là dạng tiến hóa của Coil và tiến hóa thành Jibacoil trong một từ trường đặc biệt.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.