FANDOM


Py (ピィ Pyi) là Pokémon thuần hệ Tiên được giới thiệu trong Thế hệ 2. Py tiến hóa thành Pippi khi lên cấp với Độ thân thiết ở mức cao và sau đó tiến hóa thành Pixy khi tiếp xúc với Đá mặt trăng.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.