FANDOM


Purin (プリン Purin), tên tiếng Anh là Jigglypuff là Pokémon song hệ Thường/Tiên được giới thiệu trong Thế hệ 1. Purin là dạng tiến hóa của Pupurin và tiến hóa thành Pukurin khi tiếp xúc với Đá mặt trăng.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.