FANDOM


Pupurin (ププリン Pupurin) là Pokémon song hệ Thường/Tiên được giới thiệu trong Thế hệ 2. Pupurin tiến hóa thành Purin khi lên cấp với Độ thân thiết ở mức cao và sau đó tiến hóa thành Pukurin khi tiếp xúc với Đá mặt trăng.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.