FANDOM


Ptera (プテラ Putera) là Pokémon hóa thạch song hệ Đá/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 1. Ptera được phục sinh từ hổ phách bí mật. Ptera không tiến hóa thành Pokémon nào và cũng không là dạng tiến hóa của Pokémon nào.

Nó có thể tiến hóa Mega thành Mega Ptera (メガプテラ Mega Putera) khi kích hoạt Pteranite.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.