FANDOM


Powalen (ポワルン Powarun) là Pokémon thuần hệ Thường được giới thiệu trong Thế hệ 3. Powalen không tiến hóa thành Pokémon nào và cũng không là dạng tiến hóa của Pokémon nào.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.