FANDOM


Pottaishi (ポッタイシ Pottaishi) là Pokémon thuần hệ Nước được giới thiệu trong Thế hệ 4. Pottaishi là dạng tiến hóa của Pochama và tiến hóa thành Emperte ở cấp độ 36.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.