FANDOM


Porygon2 (ポリゴン2 Porigontsū) là Pokémon thuần hệ Thường được giới thiệu trong Thế hệ 2. Porygon2 là dạng tiến hóa của Porygon và tiến hóa thành Porygon-Z sau khi trao đổi nếu giữ Dubious Disc.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.